Vydavateľ N Press
Počet strán 560
Rok vydania 2024
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788082302373
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/186236/povstanie-bez-legiend

Jozef Jablonický bol nielen najlepším znalcom problematiky odboja a SNP, ale aj skvelým rozprávačom. Mal za sebou rozsiahly archívny výskum, zhromaždil rôznorodú literatúru československej, sovietskej i západnej proveniencie a neuveriteľne precízne sa venoval získavaniu a overovaniu aj tých najpodrobnejších detailov. Nerobil rozdiely medzi svedectvami osobností komunistickým režimom pozitívne hodnotených alebo, naopak, zavrhovaných. Jeho snahou bolo hľadať objektívnu pravdu.

PhDr. Jozef Jablonický, DrSc. (3. I. 1933 – 7. XII. 2012) bol vy´znamny´ slovensky´ historik najnovsˇi´ch deji´n Slovenska, sˇpecializuju´ci sa na problematiku Slovenske´ho na´rodne´ho povstania, ktorej venoval takmer celu´ svoju vedecku´ tvorbu. V rokoch 1960 – 1974 pracoval v Historickom u´stave SAV, nesko^r ako vedu´ci oddelenia najnovsˇi´ch deji´n. V roku 1974 musel z politicky´ch pri´cˇin z Historicke´ho u´stavu SAV odi´stˇ, v rokoch 1974 – 1981 pracoval v Slovenskom u´stave pamiatkovej starostlivosti a ochrany pri´rody, v rokoch 1981 – 1989 v novovytvorenom Sˇta´tnom u´stave pamiatkovej starostlivosti. V roku 1969 priniesol svojou knihou Z ilegality do povstania novy´ pohlˇad na SNP, spochybnˇuju´ci vedu´cu u´lohu komunistov v Povstani´. Pocˇas tzv. normaliza´cie bol preto komunisticky´m totalitny´m rezˇimom proskribovany´, prenasledovany´ SˇtB a stal sa su´cˇastˇou cˇeskoslovenske´ho obcˇianskeho disentu. V tomto obdobi´ nesmel oficia´lne publikovatˇ, a preto vy´sledky svojej vedeckej pra´ce uverejnˇoval v ra´mci CˇSSR vo forme strojopisny´ch samizdatov, pricˇom viacere´ jeho samizdaty boli publikovane´ v zahranicˇi´, najma¨ v Kanade a USA. Po roku 1989 pracoval v U´stave politicky´ch vied SAV, v rokoch 1990 – 1998 ako riaditelˇ, v rokoch 1998 – 2007 ako predseda vedeckej rady. V rokoch 1990 – 1992 bol predsedom komisie vla´dy SR a za´rovenˇ podpredsedom komisie vla´dy CˇSFR pre analy´zu historicky´ch udalosti´ v rokoch 1967 – 1970. Po roku 1989 sa vedecky venoval problematike politicky´ch su´dnych procesov. V roku 1992 obha´jil v Prahe hodnostˇ doktora historicky´ch vied, v roku 2007 mu bolo udelene´ sˇta´tne vyznamenanie Pribinov kri´zˇ I. triedy a v roku 2008 zi´skal Cenu Dominika Tatarku.
Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny