Vydavateľ Enigma
Počet strán 462
Rok vydania 2012
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788089132836
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/18452/svetlo-vlny-luce-fotony
Píše sa o ňom aj v knihe kníh: „Na počiatku stvoril Boh Nebo a Zem. Zem však bola beztvará a pustá, tma bola nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vodami. Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré, vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou“ (Genesis). So svetlom sú spojené nádeje mnohých významných osobností svetovej i našej histórie. Tým viac prekvapuje, ako málo ľudí sa o svetlo zaujíma a snaží sa porozumieť jeho vlastnostiam. Od posledného vydania obsiahlejšieho diela o svetle na Slovensku uplynulo už viac ako štvrťstoročie. Za ten čas prešla náuka o svetle búrlivým vývojom. Spôsobilo to predovšetkým využitie nových zdrojov svetla laserov. Na ich základe vznikli nové vedné disciplíny, ako optoelektronika, nelineárna optika, koherentná optika, ale moderná optika prenikla hlbokoaj do iných vedných oblastí, ako aj do každodenného života. V uplynulých rokoch vyšli v zahraničí viaceré monografie z optiky, ich dostupnosť je však malá. To nás viedlo k tomu, že sme sa rozhodli napísať túto knihu, ktorá okrem objasnenia základných vlastností svetla, predstavuje aj niektoré výsledky optiky dosiahnuté v posledných desaťročiach. Náuka o svetle zasahuje do fyziky, ale nielen do nej. Kvôli jej veľkému rozsahu sme sa vo viacerých prípadoch museli ohraničiť len na výklad základných pojmov. Týka sa to najmä dodatkov. Tie slúžia najmä na objasnenie niektorých názvov a termínov, týkajúcich sa nových ale i tradičných smerov optického výskumu. Sme si vedomí, že všetko sa nám podariť nemohlo. Niečo určite chýba, iné je veľmi stručné. Inak to ale asi nejde. Jednou z častých otázok je: pre koho je kniha určená? Chceli by sme, aby bola kniha užitočná každému, kto potrebuje optiku pri svojej práci. Vysokoškolským študentom môže pomôcť pri štúdiu základných fyzikálnych disciplín a ich aplikácií. Kto hľadá súvislosti medzi svetelnými javmi, potrebuje aj matematiku. Neuvádzame vzťahy bez odvodenia, tým by sa súvislosti stratili. Kto sa chce len zorientovať v základných pojmoch alebo v terminológii, môže matematiku vynechať. Myslíme si, že po prečítaní knihy čitateľ pochopí, že náuka o svetle nie je len fyzikálna disciplína, ale svojimi výsledkami a aplikáciami prenikla všade okolo nás. Veríme, že poznatky o svetle a jeho vlastnostiach každému v živote pomôžu, alebo vzbudia v ňom aspoň záujem a zvedavosť. Pri písaní knihy sme vychádzali z našich skúseností, ktoré sme nadobudli pri pôsobení na Matematicko-fyzikálnej fakulte (dnes Fakulte matematiky, fyziky a informati-ky) Univerzity Komenského v Bratislave. Po matematickej stránke sme ju písali tak, aby na pochopenie prevažnej väčšiny jej textu postačovali základy vyššej matematiky. Stanislav Kolník, ktorý celý svoj aktívny život venoval rozvoju optiky a ultraakustiky na Slovensku, bol taký láskavý, že sa podujal recenzovať túto knihu. Sme mu vďač-ní za mnohé cenné pripomienky a námety. Nakoniec to najdôležitejšie. Táto kniha vychádza vďaka finančnej pomoci sponzorov, Hydrostop, s. r. o., Moderna, s. r. o., ELZA, s. r. o., KVANT, s. r. o., a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti JSMF. Knihu by sme neboli mohli napísať bez priaznivého postoja vedúceho Katedry experimentálnej fyziky. V súčasnosti sa totiž namiesto písania kníh na vysokých školách uprednostňuje bezhlavá honba za citáciami...

Ďalšie z kategórie fyzika, astronómia