Vydavateľ Veda
Počet strán 576
Rok vydania 2022
Jazyk Slovenčina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788022419611
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/176272/ludovit-novak-suborne-dielo-iii-1936-1967
Tematický okruh prác Ľ. Nováka má široký záber od nárečovej problematiky a vývinu spisovného jazyka cez vnútorné dejiny slovenčiny a riešenie hláskoslovných zmien, od fonologickej interpretácie slovenčiny a jej ortoepických noriem, od konfrontačnolingvistických, areálovolingvistických a jazykovotypologických úvah po problematiku organizácie vedeckého života na Slovensku a pod. Úctyhodný je i žánrový okruh prác: od odborných článkov a zásadných štúdií, ktorými utváral novú metalingvistickú paradigmu v modernej slovenskej jazykovede po recenzie, referáty a glosy. S odstupom času opakovane zisťujeme jeho výnimočnú jazykovednú inteligenciu a publikačnú aktivitu. V tomto zväzku nájde čitateľ príspevky ako napr. Základná jednotka gramatického systému a jazyková typologia; L’harmonie vocalique et les alternances consonantiques dans les langues ouralo-altaiques, surtout finno-ougriennes; Notes synchroniques et diachroniques; Spisovná slovenčina a ústava Československej republiky; Spisovná slovenčina a školstvo v ČSR; Tézy k diskusii o reforme slovenského pravopisu; Reforma slovenského pravopisu v duchu Štúrovom; Návrat k štúrovskému pravopisu; Slovenské ô a ä v písme a vo výslovnosti; K diskusii o pravopisnej reforme; Slovenčina s hľadiska sociálneho; Organizačné problémy vedeckého života; Ľudovít Štúr ako jazykovedec; K reforme slovenského pravopisu; K patologii slovenského nacionalizmu?; K vědeckým základům slovenského nacionalismu; Práva slovenčiny v našom rozhlase; Slovenské a podkarpatoruské nárečia vo svetle europskej fonologickej geografie; Neznáme nemecké vplyvy na západoslovanský, východoslovanský a maďarský konsonantizmus; Le rapport mutuel des formes du nominatif des pronoms personnels dans les langues slaves a ďalšie texty, ktoré zásadne formovali moderné jazykové myslenie na Slovensku. Všetky príspevky sa uvádzajú chronologicky zoradené v pôvodnej, autentickej podobe len s nevyhnutnými editorskými zásahmi. Vydanie súborného jazykovedného diela Ľ. Nováka, priekopníka modernej slovakistiky a slovenskej jazykovedy vôbec, bude mať bezpochyby veľký význam pre lingvistickú, ale aj širšiu verejnosť dnes i v budúcnosti.

Ďalšie z kategórie jazykoveda