Sloveso a zmysly - slovotvorba a vidotvorba

5 %

Sloveso a zmysly - slovotvorba a vidotvorba

Janočková Nicol

V práci sa skúma vplyv sémantiky, slovotvornej motivovanosti a štylistickej príznakovosti istých významovo­formálnych typov slovies zmyslového vnímania na ich prefixálny potenciál. Ide predovšetkým o derivatologický pohľad postavený na paradigmatických systémových vzťahoch v lexikálnej zásobe, ale v užšej prepojenosti s lexikálno­gramatickou kategóriouslovesného vidu a lexikálno­sémantickou kategóriou spôsobu slovesného deja.

Keďže prefixácia patrí medzi najfrekventovanejšie spôsoby obohacovania slovies, čiastkovo sa v práci prezentuje aj otázka onomaziologického statusu slovesnej prefixácie a synchrónna dynamika v prefixálnom podsystéme (potenciálne slová, neologizmy, neosémantizmy, okazionalizmy).

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Veda
Počet strán 248
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
EAN 9788022413831
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/17434/sloveso-a-zmysly-slovotvorba-a-vidotvorba
Keďže prefixácia patrí medzi najfrekventovanejšie spôsoby obohacovania slovies, čiastkovo sa v práci prezentuje aj otázka onomaziologického statusu slovesnej prefixácie a synchrónna dynamika v prefixálnom podsystéme (potenciálne slová, neologizmy, neosémantizmy, okazionalizmy).

Ďalšie z kategórie jazykoveda