Žijeme divadlom

10 %

na sklade

Žijeme divadlom Divadelný ústav 11/21

Fekete Vladislava

Vizuálne pôsobivá publikácia mapuje bohatú činnosť Divadelného ústavu a poskytuje prehľad najvýznamnejších prác, projektov a udalostí, na ktorých sa inštitúcia podieľala za posledných 10 rokov, s ohliadnutím sa za dovtedajšími 50-ročnými aktivitami. Text Vladislavy Fekete detailne prezentuje a prehľadne sumarizuje všetky významné ukončené i prebiehajúce národné a medzinárodné projekty a ich výsledky.

Divadelný ústav plní niekoľko nezastupiteľných úloh v oblasti mapovania a výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. Základné odborné činnosti sú zamerané najmä na odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a smerom do zahraničia (dokumentačné, archivačné, knižničné, múzejné, vzdelávacie, informačné, edičné, výstavné, prezentačné a pod.). Dôležité však je, že inštitúcia sa neuzatvára do svojej muzeálno-dokumentačnej funkcie, ale citlivo reaguje na súčasný stav divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí: „Slovenské divadlo a tanec je nesmierne energická oblasť, ktorá v poslednej dekáde zaznamenáva enormný nárast kvality v oblasti spracovania nových tém a zavádzania nových inscenačných postupov. Vďaka priaznivej spoločenskej situácii rovnako aj expanduje, pribúdajú nové subjekty, noví aj skúsení performeri posúvajú slovenské divadelné umenie a tanec smerom k vyšším cieľom a prekonávaniu vlastných hraníc poznania. Už to nie je len umelecká interdisciplinárnosť, ale aj interkultúrnosť, ktorá definuje divadelné a tanečné priestory.“ V snahe robiť to čo najsystematickejšie, si inštitúcia vytýčila dva základné smery aktivít: odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a vo vzťahu so zahraničím (dokumentačné, archívne, zbierkotvorné, múzejné, knižničné, informačné, edičné a vydavateľské, divadelné, metodicko-odborné, poradenské, konzultačné, vzdelávacie, expozičné, výstavné a prezentačné, analytické, štatistické a ďalšie) a odborné vedecko-výskumné činnosti zamerané na výskum dejín slovenského divadla a tanca. Stála odborná dokumentačná, archívna, zbierkotvorná, múzejná, knižničná a informačná činnosť zabezpečuje predovšetkým napĺňanie informačnej databázy THEATRE.SK. Edičná a vydavateľská činnosť sa sústreďuje na vydávanie neperiodických publikácií, digitálnych nosičov a propagačných materiálov určených na prezentáciu vlastnej činnosti, vydávanie časopisu kod – konkrétne o divadle, ako aj prevádzku Informačného centra Prospero. Práve edičná činnosť inštitúcie ako najväčšieho vydavateľstva divadelnej literatúry na Slovensku prináša eminentné výstupy dlhoročných výskumných projektov (Dejiny slovenského divadla I. a II., Dejiny slovenskej drámy). Významná je oblasť podpory a vydávania súčasnej slovenskej a zahraničnej drámy v edíciách Nová dráma/New Drama, či Vreckovky a podpora odborného prekladu a vydávania publikácií z oblasti teórie a histórie divadla. Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť v sebe zahŕňa realizáciu domácich a zahraničných výstav, realizáciu festivalu Nová dráma/New Drama, spoluprácu na partnerských festivaloch, koordináciu celoslovenského podujatia Noc divadiel, Bienále divadelnej fotografie a realizáciu koprodukčných projektov s partnerskými inštitúciami. Hlavným prezentačným a umeleckým priestorom Divadelného ústavu je Štúdio 12, ktoré vytvára a zabezpečuje vlastné kultúrne, umelecké, edukačné a prezentačné aktivity. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy inštitúcie sa zameriavajú na prípravu a realizáciu prezentačných podujatí v rámci zahraničných festivalov a iných fór, prípravu a realizáciu medzinárodných teatrologických projektov v rámci európskych grantových schém, ako aj vytváranie spoluprác s domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami, so štátnymi a neštátnymi divadlami, so slovenskými centrami mimovládnych organizácií v oblasti divadla a tanca, so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi na Slovensku a slovenskými inštitútmi v zahraničí. Druhý základný segment aktivít Divadelného ústavu zameraný na vedecko-výskumné činnosti zabezpečuje kompletne jedno z najmladších oddelení inštitúcie – Centrum výskumu divadla, ktoré bolo založené v roku 2007 a už v roku 2010 získalo osvedčenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Partnermi Divadelného ústavu v oblasti vedy a výskumu na Slovensku sú predovšetkým Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovenská akadémia vied (najmä Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) a Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Intenzívna a systematická spolupráca v oblasti vedy a výskumu prebieha aj na medzinárodnej úrovni – pravidelne sa uskutočňuje najmä s Inštitútom umení – Divadelným ústavom v Prahe (Institut umění – Divadelní ústav), s Maďarským divadelným inštitútom a múzeom v Budapešti (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet), s Inštitútom Adama Mickiewicza vo Varšave (Instytut Adama Mickiewicza), s Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského vo Varšave (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Rasczewskiego) a Slovinským divadelným inštitútom v Ľubľane (Slovenski gledališki institut). Prvým významným ocenením kvality výskumu bola len pár rokov po založení Centra výskumu divadla Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2012 v kategórii Vedecko-technický tím roka za vedecko-výskumný projekt kolektívu slovenských teatrológov pod vedením prof. Vladimíra Štefka Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Kapitola publikácie Projekty od A po Z prináša prehľadný abecedný zoznam všetkých projektov, aktivít, platforiem, činností so stručnou charakteristikou a informáciou o najzásadnejších výsledkoch v posledných desiatich rokoch. Predstavu o tom, ako flexibilne a promptne inštitúcia reaguje na súčasnosť a potreby moderného recipienta jej služieb charakterizuje kapitola Nové formy, nové technológie a nový návštevník. Na rozvoj v oblasti informačných technológií, trendy v oblasti digitalizácie a potrebu presunu mnohých činností v oblasti prezentácie a výskumu do online priestoru odpovedá Divadelný ústav úctyhodným počtom funkčných, užívateľsky príťažlivých a interaktívnych, ako aj kvalitne spravovaných virtuálnych databáz, platforiem, portálov a online katalógov, pričom bazálna je Virtuálna databáza slovenského divadla etheatre.sk. Dekádu 2011 – 2021 symbolicky uzatvorila divadelná oslava jedného z najvýznamnejších počinov v kultúrnej histórii Slovenska – 100. výročia vzniku Slovenského národného divadla, prvej profesionálnej divadelnej inštitúcie. Divadelný ústav inicioval, koncepčne pripravil a v spolupráci s partnerskými organizáciami realizoval v roku 2020 Rok slovenského divadla. Projekt priniesol aj napriek zložitej situácii a paralýze kultúrneho života celý rad podujatí, Vlajkovými sa stali: Divadelné storočie – stopy a postoje/reprezentatívna výstava (Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom), theatre.sk/dokumentačná výstava pre Slovensko a zahraničie (Divadelný ústav), Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)/reprezentatívna publikácia (Divadelný ústav) , 100 rokov SND/reprezentatívna publikácia (Slovenské národné divadlo), ... tak sme my.../galavečer venovaný 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla (Slovenské národné divadlo), Scénická žatva/prehliadka tvorby vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (Národné osvetové centrum), Divadelná udalosť/performancia a premiéra inscenácie Kocúrkovo po 190 rokoch (Národné osvetové centrum a Liptovské kultúrne stredisko). Žiaľ, z dôvodu bezpečnostných opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia covid-19 sa muselo odložiť podujatie Showcase slovenského divadla – svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktoré sa malo konať v máji počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 v organizácii Divadelného ústavu. Súčasťou publikácie sú prehľadné a podrobné prílohy dokumentujúce činnosť v rokoch 2011 – 2020 v číslach: zoznam zamestnancov a spolupracovníkov Divadelného ústavu v rokoch, prehľad ocenení za aktivity, diela a projekty inštitúcie, kompletný zoznam vydaných neperiodických a periodických publikácií titulov, kompletný zoznam realizovaných výstav na Slovensku a v zahraničí. Nechýba rozsiahla výberová bibliografia článkov, recenzií, či rozhovorov uverejnených v slovenských a zahraničných médiách.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Divadelný ústav
Počet strán 382
Rok vydania 2021
Jazyk Slovenčina
Väzba Tvrdá väzba / Hardback
EAN 9788081900778
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/155380/zijeme-divadlom
Divadelný ústav plní niekoľko nezastupiteľných úloh v oblasti mapovania a výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. Základné odborné činnosti sú zamerané najmä na odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a smerom do zahraničia (dokumentačné, archivačné, knižničné, múzejné, vzdelávacie, informačné, edičné, výstavné, prezentačné a pod.). Dôležité však je, že inštitúcia sa neuzatvára do svojej muzeálno-dokumentačnej funkcie, ale citlivo reaguje na súčasný stav divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí: „Slovenské divadlo a tanec je nesmierne energická oblasť, ktorá v poslednej dekáde zaznamenáva enormný nárast kvality v oblasti spracovania nových tém a zavádzania nových inscenačných postupov. Vďaka priaznivej spoločenskej situácii rovnako aj expanduje, pribúdajú nové subjekty, noví aj skúsení performeri posúvajú slovenské divadelné umenie a tanec smerom k vyšším cieľom a prekonávaniu vlastných hraníc poznania. Už to nie je len umelecká interdisciplinárnosť, ale aj interkultúrnosť, ktorá definuje divadelné a tanečné priestory.“ V snahe robiť to čo najsystematickejšie, si inštitúcia vytýčila dva základné smery aktivít: odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a vo vzťahu so zahraničím (dokumentačné, archívne, zbierkotvorné, múzejné, knižničné, informačné, edičné a vydavateľské, divadelné, metodicko-odborné, poradenské, konzultačné, vzdelávacie, expozičné, výstavné a prezentačné, analytické, štatistické a ďalšie) a odborné vedecko-výskumné činnosti zamerané na výskum dejín slovenského divadla a tanca. Stála odborná dokumentačná, archívna, zbierkotvorná, múzejná, knižničná a informačná činnosť zabezpečuje predovšetkým napĺňanie informačnej databázy THEATRE.SK. Edičná a vydavateľská činnosť sa sústreďuje na vydávanie neperiodických publikácií, digitálnych nosičov a propagačných materiálov určených na prezentáciu vlastnej činnosti, vydávanie časopisu kod – konkrétne o divadle, ako aj prevádzku Informačného centra Prospero. Práve edičná činnosť inštitúcie ako najväčšieho vydavateľstva divadelnej literatúry na Slovensku prináša eminentné výstupy dlhoročných výskumných projektov (Dejiny slovenského divadla I. a II., Dejiny slovenskej drámy). Významná je oblasť podpory a vydávania súčasnej slovenskej a zahraničnej drámy v edíciách Nová dráma/New Drama, či Vreckovky a podpora odborného prekladu a vydávania publikácií z oblasti teórie a histórie divadla. Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť v sebe zahŕňa realizáciu domácich a zahraničných výstav, realizáciu festivalu Nová dráma/New Drama, spoluprácu na partnerských festivaloch, koordináciu celoslovenského podujatia Noc divadiel, Bienále divadelnej fotografie a realizáciu koprodukčných projektov s partnerskými inštitúciami. Hlavným prezentačným a umeleckým priestorom Divadelného ústavu je Štúdio 12, ktoré vytvára a zabezpečuje vlastné kultúrne, umelecké, edukačné a prezentačné aktivity. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy inštitúcie sa zameriavajú na prípravu a realizáciu prezentačných podujatí v rámci zahraničných festivalov a iných fór, prípravu a realizáciu medzinárodných teatrologických projektov v rámci európskych grantových schém, ako aj vytváranie spoluprác s domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami, so štátnymi a neštátnymi divadlami, so slovenskými centrami mimovládnych organizácií v oblasti divadla a tanca, so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi na Slovensku a slovenskými inštitútmi v zahraničí. Druhý základný segment aktivít Divadelného ústavu zameraný na vedecko-výskumné činnosti zabezpečuje kompletne jedno z najmladších oddelení inštitúcie – Centrum výskumu divadla, ktoré bolo založené v roku 2007 a už v roku 2010 získalo osvedčenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Partnermi Divadelného ústavu v oblasti vedy a výskumu na Slovensku sú predovšetkým Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovenská akadémia vied (najmä Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV) a Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Intenzívna a systematická spolupráca v oblasti vedy a výskumu prebieha aj na medzinárodnej úrovni – pravidelne sa uskutočňuje najmä s Inštitútom umení – Divadelným ústavom v Prahe (Institut umění – Divadelní ústav), s Maďarským divadelným inštitútom a múzeom v Budapešti (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet), s Inštitútom Adama Mickiewicza vo Varšave (Instytut Adama Mickiewicza), s Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského vo Varšave (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Rasczewskiego) a Slovinským divadelným inštitútom v Ľubľane (Slovenski gledališki institut). Prvým významným ocenením kvality výskumu bola len pár rokov po založení Centra výskumu divadla Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2012 v kategórii Vedecko-technický tím roka za vedecko-výskumný projekt kolektívu slovenských teatrológov pod vedením prof. Vladimíra Štefka Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Kapitola publikácie Projekty od A po Z prináša prehľadný abecedný zoznam všetkých projektov, aktivít, platforiem, činností so stručnou charakteristikou a informáciou o najzásadnejších výsledkoch v posledných desiatich rokoch. Predstavu o tom, ako flexibilne a promptne inštitúcia reaguje na súčasnosť a potreby moderného recipienta jej služieb charakterizuje kapitola Nové formy, nové technológie a nový návštevník. Na rozvoj v oblasti informačných technológií, trendy v oblasti digitalizácie a potrebu presunu mnohých činností v oblasti prezentácie a výskumu do online priestoru odpovedá Divadelný ústav úctyhodným počtom funkčných, užívateľsky príťažlivých a interaktívnych, ako aj kvalitne spravovaných virtuálnych databáz, platforiem, portálov a online katalógov, pričom bazálna je Virtuálna databáza slovenského divadla etheatre.sk. Dekádu 2011 – 2021 symbolicky uzatvorila divadelná oslava jedného z najvýznamnejších počinov v kultúrnej histórii Slovenska – 100. výročia vzniku Slovenského národného divadla, prvej profesionálnej divadelnej inštitúcie. Divadelný ústav inicioval, koncepčne pripravil a v spolupráci s partnerskými organizáciami realizoval v roku 2020 Rok slovenského divadla. Projekt priniesol aj napriek zložitej situácii a paralýze kultúrneho života celý rad podujatí, Vlajkovými sa stali: Divadelné storočie – stopy a postoje/reprezentatívna výstava (Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom), theatre.sk/dokumentačná výstava pre Slovensko a zahraničie (Divadelný ústav), Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)/reprezentatívna publikácia (Divadelný ústav) , 100 rokov SND/reprezentatívna publikácia (Slovenské národné divadlo), ... tak sme my.../galavečer venovaný 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla (Slovenské národné divadlo), Scénická žatva/prehliadka tvorby vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (Národné osvetové centrum), Divadelná udalosť/performancia a premiéra inscenácie Kocúrkovo po 190 rokoch (Národné osvetové centrum a Liptovské kultúrne stredisko). Žiaľ, z dôvodu bezpečnostných opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia covid-19 sa muselo odložiť podujatie Showcase slovenského divadla – svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktoré sa malo konať v máji počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 v organizácii Divadelného ústavu. Súčasťou publikácie sú prehľadné a podrobné prílohy dokumentujúce činnosť v rokoch 2011 – 2020 v číslach: zoznam zamestnancov a spolupracovníkov Divadelného ústavu v rokoch, prehľad ocenení za aktivity, diela a projekty inštitúcie, kompletný zoznam vydaných neperiodických a periodických publikácií titulov, kompletný zoznam realizovaných výstav na Slovensku a v zahraničí. Nechýba rozsiahla výberová bibliografia článkov, recenzií, či rozhovorov uverejnených v slovenských a zahraničných médiách.

Ďalšie z kategórie divadlo a tanec, divadelná veda