Pracovné jednotky slovenskej armády

5 %

Pracovné jednotky slovenskej armády

Kralčák Peter

Pracovné jenotky v kontexte druhej svetovej vojny predstavujú nie veľmi prebádanú, avšak o to zaujímavejšiu zložku slovenskej armády. Málokto však vie, že pracovná služba v armádnom prostredí existovala už v období Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945 a zastrešoval ju Pracovný zbor národnej obrany (ďalej len "pracovný zbor") Pracovný zbor predstavoval nástroj, ktorým vtedajšie velenie slovenskej armády vyriešilo otázku prezenčnej služby Židov a Rómov, ako aj "árijcov" nespĺňajúcich zo zdravotných alebo disciplinárnych dôvodov podmienky na vzkonávanie riadnej vojenskej služby.

Zároveň sa vytvorením tejto zložky armády reflektovalo na požiadavku slovenskej armády aplikovať z civilného prostredia do prostredia slovenskej armády diskriminačnú legislatívu voči Rómom a Židom. Z hľadiska existencie viacerých skupín brancov muselo aj v rámci prezenčnej pracovnej služby prísť k deleniu. Z dôvodu oddelenia "árijcov" od Židov a Rómov, "árijci" vykonávali prezenčnú pracovnú službu a Židia a Rómovia pracovnú povinnosť. Cieľom tejto publikácie je objasniť príčiny a podmienky vzniku pracovných jednotiek a pracovného zboru a zároveň poukázať na spôsob ich existencie počas celej doby ich trvania. Nemenej dôležité je poukázať aj na špecifické aspekty existecie pracovného zboru , ktorými sú riešenia židovskej a rómskej otázky v prostredí slovenskej armády. Ambíciou tejto práce je objasniť problematiku pracovných jednotiek v čo možno najväčšej šírke, t.j. priblížiť ťažiskové problémy celkového vývoja pracovných jdnotiek a pracovného zboru s maximálnym prihliadnutím k ich základným determinantom, sprievodným javom a súvislostiam a to na základe doterajších výsledkov vojenskej historiografie a predovšetkým podrobného archívneho výskumu. Publikácia je časovo ohraničená rokmi 19398 až 1945, je teda pripomínaná v širšom časovom kontexte, ktorý môžeme roydeliť na dve dôležité obdobia. Prvý časovým kontextom je obdobie rokob 1939 a 1940, teda obdobie, kedy jednotky existovali pri peších plukoch a ktoré sa neskôr stali základom novovzniknutého pracovného zboru. Druhým časovým kontextom je priamo nadväzujúce obdobie rokov 1941 až 1945, ktoré pokrýva samotnú existenciu pracovného zboru. Predkladaná práca je históriou všetkých pracovných služieb, ktoré v období druhej svetovej vojny existovali na území Slovenskej republiky, ale je zameraná na jeden typ pracovnej službya to vojenskej, ktorá bola kuratelou vtedajšieho ministersva národnej obrany a zastrešoval ju pracovný zbor. Publikácia je členená na štyr kapitoly. Prvá kapitola je venovaná objasneniu vzniku, organizácii a činnosti pracovných jednotiek v období rokov 1939 - 1940. Prvá časť knihy odhaľuje aj prijatie a dopad branného zákonay roku 1940 na vznik prezenčnej pracovnej služby. Druhá kapitola popisuje vznik a výstavbu pracovného zboru, budovanie dôstojíckeho a poddôstojíckeho zboru , ako aj nástup prvých nováčikov. Zároveň je objasnený aj dopad nového zákona prijatého v roku 1943 na pracovný zbor. Tretia kapitola je venovaná pracovnej činnosti pracovného zboru, poľných pracovných rôt na východnomfronte a odhaľuje aj každodenný život príslušníkov pracovného zboru. Štvrtá kapitola popisujeexistenciu pracovného zboru v období rokov 1944 - 1945 a zachytáva postupný zánik pracovného zboru na pozadí rozpadu slovenskej armády. Problematila Pracovného zboru a pracovných jednotiek je len čiastkovou problematikou z histórie slovenskej armády z rokov druhej svetovej vojny, ale bez jej pravdivého poznania a yhodnotenia nie je možné objektívne poznanie a zhodnotenie vzniku, výstavby a pôsobenia armády ako celku, ani histórie Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945. Pracovný zbor zanikol rovnako ako vznikol. Vznikol na politickú objednávku, aby ním vyriešili problém so Židmi a Rómami. V momente, keď už nebolo v prostredí armády túto otázku riešiť, tak zanikol takmer bez povšimnutia.

Kúpiť na webe Rezervovať v kníhkupectve
Vydavateľ Pro Militaria Historica
Počet strán 168
Rok vydania 2014
Jazyk Slovenčina
EAN 9788097076818
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/139/pracovne-jednotky-slovenskej-armady-1939-1945
Zároveň sa vytvorením tejto zložky armády reflektovalo na požiadavku slovenskej armády aplikovať z civilného prostredia do prostredia slovenskej armády diskriminačnú legislatívu voči Rómom a Židom. Z hľadiska existencie viacerých skupín brancov muselo aj v rámci prezenčnej pracovnej služby prísť k deleniu. Z dôvodu oddelenia "árijcov" od Židov a Rómov, "árijci" vykonávali prezenčnú pracovnú službu a Židia a Rómovia pracovnú povinnosť. Cieľom tejto publikácie je objasniť príčiny a podmienky vzniku pracovných jednotiek a pracovného zboru a zároveň poukázať na spôsob ich existencie počas celej doby ich trvania. Nemenej dôležité je poukázať aj na špecifické aspekty existecie pracovného zboru , ktorými sú riešenia židovskej a rómskej otázky v prostredí slovenskej armády. Ambíciou tejto práce je objasniť problematiku pracovných jednotiek v čo možno najväčšej šírke, t.j. priblížiť ťažiskové problémy celkového vývoja pracovných jdnotiek a pracovného zboru s maximálnym prihliadnutím k ich základným determinantom, sprievodným javom a súvislostiam a to na základe doterajších výsledkov vojenskej historiografie a predovšetkým podrobného archívneho výskumu. Publikácia je časovo ohraničená rokmi 19398 až 1945, je teda pripomínaná v širšom časovom kontexte, ktorý môžeme roydeliť na dve dôležité obdobia. Prvý časovým kontextom je obdobie rokob 1939 a 1940, teda obdobie, kedy jednotky existovali pri peších plukoch a ktoré sa neskôr stali základom novovzniknutého pracovného zboru. Druhým časovým kontextom je priamo nadväzujúce obdobie rokov 1941 až 1945, ktoré pokrýva samotnú existenciu pracovného zboru. Predkladaná práca je históriou všetkých pracovných služieb, ktoré v období druhej svetovej vojny existovali na území Slovenskej republiky, ale je zameraná na jeden typ pracovnej službya to vojenskej, ktorá bola kuratelou vtedajšieho ministersva národnej obrany a zastrešoval ju pracovný zbor. Publikácia je členená na štyr kapitoly. Prvá kapitola je venovaná objasneniu vzniku, organizácii a činnosti pracovných jednotiek v období rokov 1939 - 1940. Prvá časť knihy odhaľuje aj prijatie a dopad branného zákonay roku 1940 na vznik prezenčnej pracovnej služby. Druhá kapitola popisuje vznik a výstavbu pracovného zboru, budovanie dôstojíckeho a poddôstojíckeho zboru , ako aj nástup prvých nováčikov. Zároveň je objasnený aj dopad nového zákona prijatého v roku 1943 na pracovný zbor. Tretia kapitola je venovaná pracovnej činnosti pracovného zboru, poľných pracovných rôt na východnomfronte a odhaľuje aj každodenný život príslušníkov pracovného zboru. Štvrtá kapitola popisujeexistenciu pracovného zboru v období rokov 1944 - 1945 a zachytáva postupný zánik pracovného zboru na pozadí rozpadu slovenskej armády. Problematila Pracovného zboru a pracovných jednotiek je len čiastkovou problematikou z histórie slovenskej armády z rokov druhej svetovej vojny, ale bez jej pravdivého poznania a yhodnotenia nie je možné objektívne poznanie a zhodnotenie vzniku, výstavby a pôsobenia armády ako celku, ani histórie Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945. Pracovný zbor zanikol rovnako ako vznikol. Vznikol na politickú objednávku, aby ním vyriešili problém so Židmi a Rómami. V momente, keď už nebolo v prostredí armády túto otázku riešiť, tak zanikol takmer bez povšimnutia.

Ďalšie z kategórie military (vojenské dejiny)