Studia Historica Tyrnaviensia XVII

Studia Historica Tyrnaviensia XVII

Rábik Vladimír (ed.)

Dňa 23. septembra 2014 Katedra histórie spoločne so Sekciou pre cirkevné dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave usporiadala medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Pramene k dejinám cirkevnej správy na Slovensku a v okolitých krajinách. Konferencia sa uskutočnila aj za aktívnej účasti pozvaných prednášateľov z Maďarska, predovšetkým išlo o odborníkov na stredoveké dejiny bývalého Uhorského kráľovstva, ktorého súčasťou – ako je dobre známe – bolo aj územie Slovenska. Cieľom konferencie bolo predstaviť a zanalyzovať špecifické druhy historických prameňov, pomocou ktorých je možné rekonštruovať historické procesy pri formovaní administratívnej cirkevnej štruktúry na našom území.

Okrem toho sa však účastníci konferencie zamerali aj na analýzu a prezentáciu viacerých iných druhov historických prameňov z rozličných historických etáp našich dejín, tak aby ilustrovali dobové pomery, spoločenskú a politickú situáciu a jej vplyv na formovanie všetkých úrovní cirkevnej administrácie. V neposlednom rade bola predmetom konferenčného rokovania aj otázka personálneho obsadenie jednotlivých cirkevných administratívnych postov. Otázka archontológie v cirkevnej správe, azda s výnimkou najvyšších administratívnych úrovní, sa totiž (osobitne pre stredoveké štúdia) ukazuje ako veľký deficit súčasnej historickej vedy. Treba zdôrazniť, že vedecké podujatie tohto tematického zamerania sa na Slovensku ešte nekonalo a išlo teda o prvé svojho druhu. Svojou ideou nadväzovalo na úspešné staršie podujatie Vývoj cirkevnej správy na Slovensku, kde práve špecifická otázka informačných zdrojov, ich historická kritika a interpretácia sa ukázali ako kľúčové momenty pri výskume celého komplexu skúmanej témy. Na konferencii vystúpilo celkom devätnásť prednášateľov, okrem domovského pracoviska reprezentujúcich aj partnerské inštitúcie – Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskú univerzitu, Univerzitu Komenského, Slovenský národný archív a zo zahraničia Vedeckú univerzitu v Szegede, Univerzitu Eötvös Loránda v Budapešti (ELTE), Maďarskú akadémiu vied a Krajinský archív z Maďarského národného archívu v Budapešti. Nie všetky príspevky boli však prepracované do podoby vedeckých štúdií a preto aj nie všetky vystúpenia sú v prítomnom zborníku zachytené. Tie najpodstatnejšie však ich prednášatelia spracovali so všetkou vedeckou akríbiou a pre odbornú verejnosť tak pripravili nepochybne zaujímavé príspevky k slovenským dejinám i dejinám stredoeurópskeho prostredia. Za to je treba osobitne poďakovať všetkým účastníkom konferencie, autorom prítomnej publikácie a v neposlednom rade aj jej odborným recenzentom. Vládne nádej, že aj tento zborník Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity sa stane – podobne ako tomu je v prípade už spomínanej publikácie o vývoji cirkevnej správy – vyhľadávanou príručkou, pomôckou a študijným materiálom (či dôvodom na zamyslenie a z toho plynúcou tak potrebnou vedeckou diskusiou) pre odborné kruhy ako aj ďalšiu verejnosť, zaujímajúcu sa o odbornú publicistku.

Vydavateľ Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Počet strán 286
Rok vydania 2015
Jazyk Slovenčina, čeština, angličtina
Väzba Mäkká väzba / Paperback
EAN 9788080828745
Adresa titulu https://www.artforum.sk/katalog/92238/studia-historica-tyrnaviensia-xvii
Okrem toho sa však účastníci konferencie zamerali aj na analýzu a prezentáciu viacerých iných druhov historických prameňov z rozličných historických etáp našich dejín, tak aby ilustrovali dobové pomery, spoločenskú a politickú situáciu a jej vplyv na formovanie všetkých úrovní cirkevnej administrácie. V neposlednom rade bola predmetom konferenčného rokovania aj otázka personálneho obsadenie jednotlivých cirkevných administratívnych postov. Otázka archontológie v cirkevnej správe, azda s výnimkou najvyšších administratívnych úrovní, sa totiž (osobitne pre stredoveké štúdia) ukazuje ako veľký deficit súčasnej historickej vedy. Treba zdôrazniť, že vedecké podujatie tohto tematického zamerania sa na Slovensku ešte nekonalo a išlo teda o prvé svojho druhu. Svojou ideou nadväzovalo na úspešné staršie podujatie Vývoj cirkevnej správy na Slovensku, kde práve špecifická otázka informačných zdrojov, ich historická kritika a interpretácia sa ukázali ako kľúčové momenty pri výskume celého komplexu skúmanej témy. Na konferencii vystúpilo celkom devätnásť prednášateľov, okrem domovského pracoviska reprezentujúcich aj partnerské inštitúcie – Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskú univerzitu, Univerzitu Komenského, Slovenský národný archív a zo zahraničia Vedeckú univerzitu v Szegede, Univerzitu Eötvös Loránda v Budapešti (ELTE), Maďarskú akadémiu vied a Krajinský archív z Maďarského národného archívu v Budapešti. Nie všetky príspevky boli však prepracované do podoby vedeckých štúdií a preto aj nie všetky vystúpenia sú v prítomnom zborníku zachytené. Tie najpodstatnejšie však ich prednášatelia spracovali so všetkou vedeckou akríbiou a pre odbornú verejnosť tak pripravili nepochybne zaujímavé príspevky k slovenským dejinám i dejinám stredoeurópskeho prostredia. Za to je treba osobitne poďakovať všetkým účastníkom konferencie, autorom prítomnej publikácie a v neposlednom rade aj jej odborným recenzentom. Vládne nádej, že aj tento zborník Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity sa stane – podobne ako tomu je v prípade už spomínanej publikácie o vývoji cirkevnej správy – vyhľadávanou príručkou, pomôckou a študijným materiálom (či dôvodom na zamyslenie a z toho plynúcou tak potrebnou vedeckou diskusiou) pre odborné kruhy ako aj ďalšiu verejnosť, zaujímajúcu sa o odbornú publicistku.

Ďalšie z kategórie slovenské a české dejiny